Przedszkole Bajeczka

Ostrołęka, ul. Dobrzańskiego 19, tel. 509-059-975

Informacje

Przedszkole Bajeczka to niepubliczna placówka położona w śródmieściu Ostrołęki (woj. mazowieckie). Jesteśmy placówką posiadającą wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Elżbietę Dąbrowską. Bajeczka to nowocześnie urządzone przedszkole o bardzo wysokim standardzie, które zostało stworzone na potrzeby dzieci z miasta i okolic. Placówka spełnia wszelkie wymogi Unii Europejskiej gwarantujące bezpieczne i higieniczne warunki dla dzieci.

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Nasze sale dydaktyczne są kolorowe, przestrzenne i dobrze wyposażone ( każda sala posiada monitor interaktywny),  a nowoczesny budynek posiada doskonałe zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz system monitoringu (kamery wideo w każdej sali).

Na wszystkie przedmioty znajdujące się na terenie placówki i ogrodu posiadamy atesty i certyfikaty.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Przedszkole pracuje w godzinach 6.30 do 18.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Zapraszamy dzieci z miasta oraz spoza Ostrołęki.

Rodzice, których dzieci uczęszczają do Przedszkola Bajeczka, mogą bezpłatnie korzystać z porad i konsultacji psychologów, pedagogów i logopedów w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Ostrołęce.

 

Głównym celem przedszkola jest wspomaganie indywidualnego i wszechstronnego rozwoju psychofizycznego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami. Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą, przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy oraz pozostawanie  w ścisłej współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka oraz tworzenie warunków współpracy rodziców i nauczycieli.

 

Zadania przedszkola:

1. Zapewnienie stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

2. Kształtowanie w dzieciach czynnej postawy wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa. Rozwijanie sprawności ruchowej.

3. Stworzenie warunków do rozwijania samodzielności oraz umacniania wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu. Zachęcanie i stwarzanie sytuacji do podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.

4. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez przedszkole programów nauczania, do jego indywidualnych potrzeb.

5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

6. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć.

7. Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym dziecku otoczeniu społecznym, kulturowym, przyrodniczym oraz technicznym.

8. Przygotowanie dzieci do podjęcia edukacji w klasie "I", kształtowanie wśród dzieci postaw tolerancji wobec odmienności kulturowych i narodowościowych oraz poszanowania godności światopoglądowej i wyznaniowej.

9. Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

10.Organizowaniu różnych form pomocy logopedycznej, pedagogicznej dla dzieci i ich rodziców.

11.Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych.