Przedszkole Bajeczka

Ostrołęka, ul. Dobrzańskiego 19, tel. 509-059-975

Informacje

 Dzieciństwo to bajkowy czas, w którym mały przedszkolak zaczyna zadawać wiele pytań, odkrywać otaczającą rzeczywistość i fascynuje się światem wokół niego. Wiemy, jak ważne są pierwsze lata życia, dlatego staramy się poprzez naszą pracę zrobić wszystko, by zapewnić dziecku prawidłowy rozwój.

   Przedszkole Bajeczka to niepubliczna placówka położona w śródmieściu Ostrołęki (woj. mazowieckie). Jesteśmy placówką posiadającą wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzoną przez Elżbietę Dąbrowską. Bajeczka to nowocześnie urządzone przedszkole o bardzo wysokim standardzie, które zostało stworzone na potrzeby dzieci z miasta i okolic. Placówka spełnia wszelkie wymogi Unii Europejskiej gwarantujące bezpieczne i higieniczne warunki dla dzieci.

W przedszkolu pracuje miły, serdeczny i pełen pasji personel, zawsze otwarty na potrzeby dzieci.  Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej zapewniający wszechstronny rozwój.

Przedszkole Bajeczka oferuje dzieciom atrakcyjne formy zajęć i zabaw w bogato wyposażonych, kolorowych, estetycznych i przestrzennych salach ( każda sala posiada monitor interaktywny, twórcze zabawki oraz szeroki zasób pomocy dydaktycznych).  Nowoczesny budynek posiada doskonałe zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz system monitoringu (kamery wideo w każdej sali).

Na wszystkie przedmioty znajdujące się na terenie placówki i ogrodu posiadamy atesty i certyfikaty.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Przedszkole pracuje w godzinach 6.30 do 18.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Zapraszamy dzieci z miasta oraz spoza Ostrołęki.

Rodzice, których dzieci uczęszczają do Przedszkola Bajeczka, mogą bezpłatnie korzystać z porad i konsultacji psychologów, pedagogów i logopedów w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Ostrołęce.

 

Głównym celem przedszkola jest wspomaganie indywidualnego i wszechstronnego rozwoju psychofizycznego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami. Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą, przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy oraz pozostawanie  w ścisłej współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka oraz tworzenie warunków współpracy rodziców i nauczycieli.

Oferta edukacyjna przedszkola jest bardzo szeroka, prowadzimy działania prozdrowotne (cykliczne zajęcia z udzielania Pierwszej Pomocy), rozwijamy zdolności i zainteresowania, promujemy umiejętności dzieci w środowisku lokalnym (zajęcia taneczne, ludowe).

Zadania realizujemy w atmosferze szacunku i akceptacji. Stosujemy tradycyjne metody i formy pracy oparte na metodyce wychowania przedszkolnego oraz nowoczesne rozwiązania, które zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiągnięcie sukcesów.

Ponadto dzieci mają możliwość czynnego uczestnictwa w zajęciach kreatywnych, stymulujących indywidualny rozwój i określających osobiste predyspozycje i zainteresowania ( są to m.in. zajęcia językowe, muzyczno- rytmiczne, taneczne, piłka nożna, karate). Wierzymy, że na stałe zaszczepi to w nich pasje i chęć odkrywania świata.

 

Zadania przedszkola:

1. Zapewnienie stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

2. Kształtowanie w dzieciach czynnej postawy wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa. Rozwijanie sprawności ruchowej.

3. Stworzenie warunków do rozwijania samodzielności oraz umacniania wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu. Zachęcanie i stwarzanie sytuacji do podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.

4. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez przedszkole programów nauczania, do jego indywidualnych potrzeb.

5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

6.  Stworzenie możliwości udziału dzieci w konkursach, przeglądach i spotkaniach organizowanych przez instytucje lokalne.

7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć.

8. Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym dziecku otoczeniu społecznym, kulturowym, przyrodniczym oraz technicznym.

9. Przygotowanie dzieci do podjęcia edukacji w klasie "I", kształtowanie wśród dzieci postaw tolerancji wobec odmienności kulturowych i narodowościowych oraz poszanowania godności światopoglądowej i wyznaniowej.

10. Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.Przekazywanie na bieżąco rzetelnej informacji o postępach, zachowaniu i rozwoju dziecka.

11. Pełnienie funkcji doradczej w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.

12. Organizowaniu różnych form pomocy logopedycznej, pedagogicznej dla dzieci i ich rodziców.

13. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych oraz solidnego przygotowania do podjęcia nauki w szkole.